Säpo varnar för spionage genom offentliga kontrakt

Lars Nicander, chef för Centrum för asymmetriska hot vid Försvarshögskolan menar att offentliga verksamheter genom sina kontrakt med externa företag riskerar att blotta skyddsvärda uppgifter. Säpo skriver också i sin årsbok att ”andra stater försöker påverka Sveriges politiska beslutsfattare exempelvis genom att försöka vinna upphandlingar hos svenska myndigheter”.

Läs mer på Sveriges radio

Granskning av Upphandlingsmyndighetens helpdesk

Inköpsrådet har granskat Upphandlingsmyndighetens helpdesk genom att  ställa totalt 31 frågor, 16 via mejl och 15 via telefon. Frågorna var av varierande karaktär och svårighetsgrad.

Resultatet är en aning nedslående. I två av fallen var svaren till direkt skada för frågeställaren och i flera andra alltför vaga och mångtydiga.

Upphandlingsmyndigheten har givits möjlighet att kommentera granskningen. Tyvärr är kommentaren i sig också rätt vag och mångtydlig. Man pekar på att uppdraget är att ge generell vägledning på en övergripande nivå och inte hjälp i specifika ärenden. Det kan man ju förstå men var går då deras gräns för ”generell” information. Är den så generell att den blir meningslös så är det ju ingen mening med att bry sig om att ringa. Enligt mig är de i granskningen ställda frågorna av generell karaktär så det låter lite mer som en mångording förklaring till att de egentligen kanske har för lite resurser för att kunna hantera det stora behovet.

 

Läs om granskningen på Inköpsrådet

Den offentliga makten utövas under lagarna, eller…

Mycket bra replik av Pär Cronhult!

Oskar Taxén på fackförbundet Kommunal skrev i början av året på DN debatt att politikerna har abdikerat till förmån för juristerna och att politiker i högre utsträckning blivit rädd för att bryta mot lagen när de utövar sina uppdrag.

Personligen tycker jag att det måste vara ett mått på ansvarstagande om man är mån om att inte bryta mot lagen som förtroendevald politiker. För det var väl så att Den offentliga makten utövas under lagarna eller…

Per Cronhult pekar i sin replik på att det är folkvalda politiker som stiftar lagarna medan jurister och domstolar bevakar lagarnas efterlevnad. Han skriver vidare att ”alternativet till den en så kallade juridifieringen skulle vara att beslutsfattare kan bryta mot lag, utan att enskilda skattebetalare eller andra som berörs av besluten skulle kunna motverka ett sådant vanstyre.”

Kan inte annat än att hålla med.

Läs hela repliken på UH24

Läs den ursprungliga debattartikeln på DN

Sundsvalls kommun bryter medvetet mot lagen med krav på kollektivavtal

Svenskt näringsliv och Konkurrenskommissionen riktar nu allvarlig kritik mot Sundsvalls kommun som trots att man är medveten om att man bryter mot lagen, har tagit beslut om att ställa krav på kollektivavtal i sina upphandlingar.

”Anledningen till detta, menar kommissionen, är att leverantörer från EU-länder med andra centrala regelsystem för lön och andra arbetsvillkor än den svenska kollektivavtalsmodellen ska tillåtas att delta i den offentliga upphandlingen i Sverige.” Läs mer på UH24

Sundsvall är ju tyvärr inte den enda kommunen som väljer att ställa sig över lagen på det här sättet för att plocka politiska poäng.

Tio principer för framgångsrik offentlig upphandling-en bok jag definitivt kommer att köpa

Björn Bergström och Eva-Lotta Löwstedt Lundell har tillsammans skrivit en bok om att fokusera på tydliga roller, goda relationer och genomtänkta behov. På så sätt kan man lyfta blicken bortom lagtillämpning och se helheten på ett bättre sätt.

Boken släpps 30 augusti, ska bli spännande läsning!

Läs mer UH24

Inga frågor, lika med att FFU accepteras

Det är väldigt vanligt att leverantörer  efter tilldelning i sina överprövningar vänder sig mot påstådda eller verkliga otydligheter i förfrågningsunderlaget trots att man inte ställt några frågor om detta under anbudstiden. Det är också bakgrunden till förslaget om preklusionsfrist i betänkandet om överprövningar i upphandlingsmål. Nu har frågan blivit aktuell genom att en litauisk domstol lyft frågan till EU-domstolen.

Mathias Sylvan, upphandlingsjurist skriver i UH24 ”Enligt förvaltningsdomstolarna ska rätten att klaga på upphandlingen inte påverkas av anbudsgivarens agerande eller brist på agerande. Detta synsätt torde revideras nu i och med EU-domstolens dom i C-538/13, eViglo.” Läs artikeln här

En viktig dom för att minska de alltför sena överprövningarna.

Stort intresse för upphandling det gångna året.

Konkurrensverket har sammanställt olika siffror som kan säga något om intresset för området och de ser en ökning jämfört med tidigare år. Det här är väldigt positivt för oss som arbetar med frågorna tycker jag!

Läs mer

SKL och VINNOVA fördjupar samarbetet för att stärka innovationsförmågan i offentlig verksamhet

Överenskommelsen bygger vidare på ett samarbete som parterna bedrivit sedan 2012 och innebär att de gemensamt ska erbjuda stöd till kommuner, landsting och regioner. Detta för att utveckla ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna för innovation. Samarbetet ska även stimulera utveckling av smarta välfärdstjänster med stöd av ny teknik.

Läs mer här

Vägledningar för upphandling av vård och omsorg

Vård och omsorgstjänster kan i många fall vara svåra att upphandla men även att lägga anbud på. Konkurrensverket har nu publicerat tre vägledningar för stöd vid upphandling av vård och omsorg. Vägledningarna har bland annat använts i den upphandlingsutbildning som Konkurrensverket, på uppdrag av regeringen, har genomfört under 2014.

Vägledningarna kan laddas ner här

Tyckande misstas ofta för fakta i debatten om krav på kollektivavtal i upphandlingar

Mycket förvirring råder kring detta med upphandling och kollektivavtal. Tyvärr hämtar alltför många sina fakta från mainstreammedia som ofta inte bryr sig om att göra några djupare efterforskningar när det kommer till nyheter kring upphandling. Tyckande blandas med fakta och mitt i detta står de upphandlande myndigheterna. Det här har lett till att en del tror att det nu är fritt fram att ställa krav på kollektivavtal.

Precis som Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Företagarna skriver är inga nya direktiv implementerade, de ska vara införlivade i Svensk lag senast 2016. Det skulle också förvåna mig storligen om Sverige gör tolkningen att det skulle vara ok att utestänga företag som inte tecknat kollektivavtal från den offentliga marknaden.

Dock finns ju redan idag möjlighet att ställa krav på att de anställda ska ha specifika villkor som ingår i kollektivavtalet vilket vi brukar göra, där så är påkallat. Jag tycker att det är synd att alltför få använder sig av den möjligheten.

Läs Ulrika Dyrkes artikel i UH24